Rice

3,40 €

6,50 €

6,60 €

2,40 €

64,90 €

YUME NISHIKI

3,00 €

7,60 €

19,00 €

2kg

5,99 €

300 g bag, Japan

29,90 €

4 kg Bag Korea

41,00 €

10kg Bag USA

4,00 €

1 kg Bag Vietnam

19,00 €

5 kg Bag Vietnam

3,00 €

340g Bag Vietnam

3,50 €

500 g Bag Vietnam

7,90 €

1 kg bag Italia

5,99 €

300 g bag, Japan

5,99 €

300 g bag, Japan

3,60 €

454g

14,90 €

Country of Origin: Taiwan

3,90 €

200g pack, Taiwan

2,60 €

500 g Bag, Japan

4,90 €

pcs 42 g Japan

2,10 €

28,90 €

28,90 €

59,90 €

3,50 €

6,80 €

24,90 €

4,30 €

4,20 €

3,90 €

16,90 €

33,00 €

2,20 €

34,90 €

4,55 € 6,50 €

BBD 01.04.21

19,90 €

19,90 €

19,90 €

10,90 €

6,50 €