Sushi

2,35 €

3,80 €

19,00 €

2kg

19,00 €

2kg

20,00 €

2,90 €

3,00 €

12,00 €

4,99 €

27,00 €

5,90 €

6,50 €

4,90 €

100 g

14,90 €

Country of Origin: Taiwan

2,50 €

1kg bag

3,00 €

1 kg Bag, Japan

3,80 €

43g Tube, Japan

5,70 €

1 roll pcs, Japan

6,50 €

64,90 €

YUME NISHIKI

2,60 €

500 g Bag, Japan

1,90 €

Round grain sushi rice .

3,40 €

4,50 €

2,40 €

2,90 €

33,00 €

28,90 €

1,35 €

2,20 €

1,50 €

2,80 €

2,50 €

5,90 €

Japanese Mayo Sauce

6,80 €

1,50 €

11,90 €

50 sheets.

2,80 €

11,90 €

50 sheets.

2,90 €

5,50 €

3,00 €

10 sheets.

19,00 €

2,20 €

2,50 €

10 sheets.

2,99 €

Sliced.